+48 721 430 721 / +48 517 565 901 recepcja@universal-lazy.pl

Regulamin Ośrodka Wczasów Rodzinnych „Universal” w Łazach

Przedmiot regulaminu

Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności, oraz przebywania na terenie Ośrodka i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej. Dokonując w/w. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Ośrodka „Universal” w Łazach.

Regulamin jest dostępny do wglądu na Recepcji, na tablicy informacyjnej obok Recepcji, a także na stronie internetowej Ośrodka: www.universal-lazy.pl

Doba Hotelowa

Doba hotelowa trwa od godziny 18:00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 12:00 ostatniego dnia pobytu. Cisza nocna obowiązuje od 23:00 do 7:00 rano. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej jej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Ośrodek może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych, lub w przypadku Gości nieprzestrzegających obowiązującego regulaminu. Podstawą do zameldowania Gościa jest wypełnienie i podpisanie karty meldunkowej, oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. , w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych -w dalszej części RODO. Gość zobowiązany jest wnieść opłatę za pobyt w OWR „Universal” najpóźniej do dwóch dni po przybyciu. Gość hotelowy nie może przekazywać osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt. Osoby niezameldowane w Ośrodku mogą gościnnie przebywać na terenie Ośrodka od godziny 7:00 do godziny 22:00. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu Ośrodka, lub mieniu Gości, pracowników Ośrodka, lub innych osobach przebywających w Ośrodku. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana wpłata zadatku 30% wartości pobytu w terminie ustalonym w dniu złożenia rezerwacji. Brak zadatku skutkuje anulowaniem rezerwacji. W przypadku rezygnacji, lub skrócenia pobytu, Ośrodek nie zwraca opłaty za niewykorzystany pobyt. Skrócenie pobytu również nie powoduje zmniejszenia ceny.

Przyjazd Gości powinien nastąpić między 7:30 a 21:00. Inne godziny przyjazdu prosimy uzgodnić przed przybyciem z recepcją. Nieobecność Gościa do godziny 8:00 rano dnia następnego po terminie rezerwacji bez powiadomienia o przesunięciu terminu przyjazdu skutkuje anulowaniem rezerwacji i utratą zadatku. W przypadku stwierdzenia osób niezameldowanych w pokoju, domku Gościa zostanie naliczona opłata w wysokości 100% ceny pokoju za osobę za dobę. Ośrodek zastrzega sobie prawo do naliczenia 30% do całościowej ceny za pobyt za niewykorzystane miejsce jeśli Gość rekomenduje większy pokój/domek niż ilość osób przybyłych do ośrodka. Ośrodek zastrzega sobie prawo zmiany rezerwowanego pokoju na pokój/domku o podobnym standardzie w wyjątkowych sytuacjach.

Usługi

Ośrodek Wczasów Rodzinnych „Universal” świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług. Ośrodek ma obowiązek zapewnić Gościom: bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu, wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie. Dodatkowo na życzenie Gościa, Ośrodek świadczy nieodpłatnie następujące usługi” Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą, przechowywanie bagażu Gościa. Przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w okresie pobytu Gości w ośrodku.

Istnieje możliwość parkowania samochodu na terenie OWR „Universal”. Parking nie jest strzeżony. Ośrodek nie odpowiada za szkody powstałe na parkingu. Prosimy o przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych w szczególności o nieużywanie w pokojach grzejników, grzałek żelazek. W momencie opuszczenia pokoju/domku prosimy o niezostawianie urządzeń elektrycznych podłączonych do ładowarek. Żelazka są dostępne na terenie Ośrodka w wyznaczonych do tego miejscach. Na terenie Ośrodka zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, oraz e-papierosów w pokojach/domkach korytarzach itp. W przypadku stwierdzenia palenia w budynku, w domkach naliczona zostanie opłata dezaturyzacji w wysokości 500,00zł. Korzystanie z placu zabaw dla dzieci oraz z „Baby Club” na terenie OWR „Universal” jest możliwe pod nadzorem opiekuna na własną odpowiedzialność. W przypadku powstania szkody na mieniu OWR „Universal” odpowiedzialność finansowa za powstałe szkody spoczywa na opiekunie. Na terenie ośrodka obowiązuje całkowity zakaz używania nabitych pistoletów zabawkowych ze względów bezpieczeństwa oraz ochrony mienia. Za uszkodzenia powstałe w wyniku używania pistoletów, odpowiedzialność materialną ponosi opiekun. Kategorycznie zabrania się przestawiania mebli w pokojach oraz w domkach. Rozpalenie grilla na terenie Ośrodka możliwe jest w miejscu do tego przeznaczonym z zachowaniem szczególnej ostrożności. Użytkownicy korzystający z grilla zobowiązani są do pozostawienia po sobie porządku. Zabrania się pozostawienia niewygaszonego grilla bez nadzoru.

Teren OWR „Universal” jest objęty całodobowym monitoringiem.

Opłata klimatyczna (miejscowa)jest obowiązkowa i pobierana jest według stawek gminy Sianów

Pranie i suszenie odzieży to koszt 35,00zł.

Zezwolenie na pobyt zwierząt w Ośrodku możliwe jest jedynie po zgłoszeniu tego faktu i otrzymaniu zgody podczas rezerwacji, oraz ostatecznie podczas przyjazdu i weryfikacji danego zgłoszenia przez personel Ośrodka. Właściciele zobowiązani są do posiadania książeczki szczepień psa, wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren Ośrodka, oraz sprzątania ewentualnych nieczystości. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną. Pobyt zwierząt jest dodatkowo płatny.

Dyrektor OWR Universal

 

RODO-klauzula informacyjna dla potencjalnych klientów

Administratorem państwa danych jest: Ośrodek Wczasów Rodzinnych „Universal” Sp.k z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łazach wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem identyfikacji podatkowej 499-066-13-39 Administrator nie ustanowił inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących Ochrony Danych Osobowych i w celu realizacji Państwa praw, zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail:recepcja@universal-lazy.pl

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:-oferowania Państwu produktów i usług świadczonych przez OWR Universal, niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o zainteresowanie ofertą w tym dokonania rezerwacji. Okres przechowywania danych: przez okres realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego i oferowania Państwu bezpośrednio naszych produktów i usług.

Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu

Jako podmioty danych mają Państwo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, przenoszenia danych, poprawiania swoich danych, usunięcia swoich danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wykonania usługi rezerwacji, oraz wykonania świadczonych przez nas usług.